sl-SIen-GB

NOVICE

29. 3. 2016 : Uvodni sestanek projekta
Uvodni sestanek projekta je bil 29. 3. 2016 v prostorih Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni. Udeležili so se ga projektni partnerji, predstavniki občin Postojna in Pivka ter KOVOD-a.
(Foto: Matej Blatnik)

 
21. 6. 2016 : Vzpostavitev mreže dodatnih meritev in raziskav
V začetnih mesecih projekta poteka vzpostavitev mreže dodatnih meritev in raziskav na izbranih izvirih, ponorih in jamah. Stalno merjenje temperature, pritiska (globine) in elektroprevodnosti vode bomo vzpostavili na več kot 20 lokacijah.
(Foto: Matej Blatnik)

 
Poletje 2016: Identifikacija in karakterizacija izvirov na Planinskem polju
Na različnih izvirih na obrobju Planinskega polja smo izvedli meritve različnih kemijskih in fizikalnih parametrov. Vzeli smo vzorce vode in jih v laboratoriju nadalje analizirali.
 
 
September/oktober 2016: Merjenje pretokov
Na površinskih vodotokih in v Planinski jami so bile opravljene hidrometrične meritve z akustičnim Dopplerjevim merilcem pretoka, znamke SonTek FlowTracker2.
(Foto: Nataša Ravbar in Matej Blatnik)


 
23. 9. 2016: Obisk Skrivnostnega jezera v Planinski jami
V Skrivnostnem jezeru na koncu Rakovega rokava Planinske jame smo postavili merilnika temperature, elektroprevodnosti in nivoja vode.
(Foto: Blaž Kogovšek)

 
Zima 2016/2017: Začetek analiziranja pridobljenih meritev
Suho obdobje v decembru 2016 je omogočilo pobiranje podatkov  nekaterih površinskih vodotokov in vodnih jam. Zbrane meritve so bile pregledane in kartografsko in grafično prikazane. Opravljene so bile prve analize.
 
 
Marec 2017 – marec 2018: Numerično modeliranje kraškega vodonosnika Javorniki
Raziskovanje dinamike vodonosnika s pomočjo numeričnega modeliranja sloni na vhodnih podatkih o podrobnem spremljanju lastnosti vode na različnih vodnih točkah vodonosnega sistema. Največji izziv nam predstavlja modeliranje bifurkacije med izviroma Unica in Malenščica.

 
Marec - junij 2017: Nadaljevanje merjenja pretokov
Na površinskih vodotokih in v Planinski jami so bile opravljene ponovne hidrometrične meritve z akustičnim Dopplerjevim merilcem pretoka. Opravili smo tudi meritve pretoka s soljo.
(Foto: Nataša Ravbar & Blaž Kogovšek)

 
17. 6. 2017: Potop v Planinski jami in terenski ogled površinskih voda
Skupaj s pomočjo Jamarskega društva Rakek smo se odpravili v Planinsko jamo v Rakov rokav. Potapljač Sebastjan Gantar je v sifonu Javorniškega toka namestil merilnike za merjenje nivoja, temperature in električne prevodnosti vode. Istočasno smo pobrali podatke iz že nameščenih merilnikov v Planinski jami in opravili terenski ogled vseh vodnih točk med izviri Ljubljanice, Planinskim poljem, Rakovim Škocjanom in Cerkniškim jezerom.
(Foto: Franci Gabrovšek)

 
18. 7. 2017 in 15. 8. 2017: Potopa v Matijevi jami
Organizirali smo dve potapljaški akciji v Matijevi jami. Potapljač jamarskega društva Rakek Sebastjan Gantar je raziskal neraziskane vodne rove. Jamo je podaljšal za 150 metrov in jo poglobil za 44 metrov. Obenem pa je pomagal pri pobiranju podatkov z merilnikov.
(Foto: Blaž Kogovšek)

 
Julij – september 2017: Obisk jame Škratovka
Izmerili smo električno prevodnost in temperaturo vode in v oba sifona postavili merilnika.
(Foto: Shirin Bahadorinia)

 
28. 7. 2017: Obisk Tkalce jame
Vzpostavili smo dodatno opazovalno točko v merilni mreži, ki nam bo v pomoč pri numeričnemu modeliranju obnašanja vodonosnika.
(Foto: Blaž Kogovšek)


 
Poletje/jesen 2017: Pregled operativnosti vrtine nad Planinsko jamo
V procesu je iskanje možnosti ponovne vzpostavitve delovanja vrtine.
(Foto: Nataša Ravbar & Blaž Kogovšek)

 
September 2017: Vzorčevanje in analiza kakovosti vode v času vodnega vala
V času deževja, ki je sledilo dolgotrajni suši, smo v kratkih časovnih intervalih na šestih mestih (ponori, vodne jame, izviri) vzorčevali in analizirali kakovost vode z namenom spremljanja spiranja kontaminantov skozi kraško podzemlje.
(Foto: Matej Blatnik)