sl-SIen-GB

O projektu

Naslov projekta: Razvoj in uporaba metode za količinsko in kakovostno ovrednotenje vodnih virov v krasu
Ključne besede: kras, vodni viri, hidrogeološki model, Postojna, Pivka
   
 Finančni vir:  
   
Šifra:
L1-7555 (B)
Trajanje:
 
1. 3. 2016 - 28. 2. 2019
Povzetek:
Foto: Matej BlatnikKraški vodonosniki so izdatni, a ranljivi viri pitne vode. Območja oskrbovana z vodo iz kraških vodonosnikov, so ogrožena s pomanjkanjem zadostne količine kvalitetne vode. Tak je primer občin Postojna in Pivka, ki sta se s pomanjkanji v zadnjih letih že večkrat soočali. Namen predlaganega projekta je na primeru območja občin Postojne in Pivke določiti nove standarde iskanja, varovanja in uporabe vodnih virov na krasu. V prvi fazi bomo ovrednotili značilnosti vseh pomembnih kraških vodonosnikov na območju. Delo bo obsegalo pridobivanje terenskih geoloških, speleoloških, hidrogeoloških, geokemičnih in mikrobioloških podatkov. Pridobljene podatke in rezultate bomo skupaj z že obstoječimi podatki iz našega arhiva in javno dostopnimi podatki združili v enotno bazo, ki bo povezljiva z nastajajočim prostorskim hidrogeološkim modelom. Ta bo predstavljal jasno interpretativno vizualizacijo vseh elementov, ki vplivajo na pretakanje in transport v kraškem vodonosniku. Sem spadajo položaj in oblika geoloških formacij in struktur, položaj in dinamika vodnih nivojev, hitrost in smeri prenosa snovi, pridobljene iz vodnih sledenj in hidrokemičnih analiz, viri potencialnih onesnaženj ipd. Hidrodinamiko na ožjih ciljnih območjih bomo raziskovali z modeli toka podzemne vode, ki upoštevajo specifične značilnosti kraških vodonosnikov. V prvi fazi bomo določili dve najbolj obetajoči območji, kjer bomo v drugi fazi izvedli niz podrobnih raziskav. Med drugim predvidevamo tudi izdelavo raziskovalne vrtine, v kateri bomo izvedli več črpalnih poskusov in karotažnih meritev. V končni fazi bomo določili vodovarstvene pasove in izdelali karto ranljivosti, ki so osnova za morebitno varovanje izbranih vodnih virov. Širši pomen tega projekta vidimo predvsem v vzpostavitvi standardnih metod za identifikacijo, karakterizacijo, zaščito in uporabo kraških vodnih virov.